AKTUALNOŚCI RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO LSR i LGD NABORY WNIOSKÓW o PRZYZNANIE POMOCY MATERIAŁY DLA WNIOSKODAWCÓW O NAS
POWSTANIE STOWARZYSZENIA
NASZA MISJA
STATUT
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
ORGANY STOWARZYSZENIA
WAŻNE NUMERY
WAŻNE LICZBY
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i MERYTORYCZNE z DZIAŁALNOŚCI
O PODEJŚCIU LEADER
O WARUNKACH UDZIAŁU
ODNOWA I ROZWÓJ WSI
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
MAŁE PROJEKTY
FINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA LGD
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU
ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI
Cele ogólne i szczegółowe oraz przedsięwzięcia LSR
Kryteria wyboru operacji przez LGD
Lokalne Kryteria Wyboru
Ankiety monitorujące z realizacji działań PROW
KONKURSY GRANTOWE OGŁOSZENIA
AGROTURYSTYKA
NOCLEGI
GASTRONOMIA
APTEKI
SKLEPY
BANKI i BANKOMATY
USŁUGI
IMPREZY
ATRAKCJE TURYSTYCZNE
PRODUKTY LOKALNE
Kategoria główna
Sprzedam
KATALOG PRODUKTÓW LOKALNYCH OBSZAR TURYSTYKA
HISTORIA OBSZARU LGD
POZNAJ OKOLICE - filmy o LGD
MAPKA WALORÓW TURYSTYCZNYCH
ZABYTKI
WALORY PRZYRODNICZE
JEZIORA
SPORT I REKREACJA
BAZA NOCLEGOWA
GASTRONOMIA
KALENDARZ IMPREZ
NAJBLIŻSZE IMPREZY
IMPREZY GOKIS'ÓW
GALERIA KONTAKT
DANE KONTAKTOWE
LOKALIZACJA I DOJAZD
LINKI
WALORY PRZYRODNICZE


Obszar Natura 2000 – Pątnów Legnicki

To specjalny obszar ochrony usytuowany w Gminie Kunice w okolicy Pątnowa Legnickiego. Obejmuje powierzchnię 312 ha. Składa się z lasów, łąk, zarośli, stawów hodowlanych oraz szuwarów. Teren jest miejscem występowania rzadkiej ćmy – barczatki kataks oraz innych rzadkich motyli. Obszar jest porośnięty przez zarośla tarninowe oraz lasy grądowe i łęgowe. Do obszaru należą dwa leśne rezerwaty przyrody : „Błyszcz” oraz „Ponikwa”.


Rezerwaty Przyrody

1. „Torfowisko Kunickie”

Ulokowany jest w gminie Kunice. Jest rezerwatem od 12 listopada 1996r. Jego powierzchnia to 11,83 ha. Składa się na obszary leśne i zabagnione, odznaczające się dużą różnorodnością zespołów roślinnych. Występuje tutaj 27 zespołów roślinnych oraz 558 gatunków roślin. Z czego 267 to glony, 253 gatunki roślin okrytonasiennych, 32 mchy, a 6 paprotniki.

2. „Jezioro Koskowickie”

Ulokowany jest w gminie Legnickie Pole. Powstał 13 kwietnia 2004 r. Jego powierzchnia to 63,79 ha. Obejmuje on Jezioro Koskowickie, trzcinowiska oraz łąki. Występują tu gatunki lęgowe 2 gatunków ptaków wpisanych do polskiej czerwonej księgi : bąk i zielonka. Ponadto spotkać tu można zagrożone i rzadko występujące w przyrodzie gatunki ptaków : rycyk i rybitwa czarna. Występuje tu również cyranka płaskonosa, świergotek łąkowy, gęgawa, zauszniki i śmieszki. Z roślinności stwierdzono duże zbiorowisko szuwarowe, zespół narecznicy błotnej i oczeretu jeziornego.

3. „Błyszcz”

Ulokowany jest w gminie Kunice. Jest częścią obszaru Natura 2000 – Pątnów Legnicki. Jest rezerwatem leśnym o powierzchni 54, 28 ha. Powstał 5 stycznia 2001r. Prawie całą jego powierzchnię zajmuje grąd środkowoeuropejski, a najbardziej wilgotne powierzchnie przylegające do łąki reprezentują bagienny łęg olszowy Istnieje tutaj 21 gatunków będących pod ochroną, a w tym 13 pod ochroną ścisłą. Przykładem flory mogą być : kruszczyk połabski, kruszczyk siny, gnieźnik leśny, listeria jajowata, storczyk plamisty, storczyk szerokolistny, pełnik europejski oraz kopytnik zwyczajny.

4. „Ponikwa”

Ulokowany jest w gminie Kunice. Jest częścią obszaru Natura 2000 – Pątnów Legnicki. Jest rezerwatem leśnym o powierzchni 8,32 ha. Powstał 5 stycznia 2001r. Obejmuje fragment lasów łęgowych, grądowych oraz olsów. Znajdują się tutaj liczne źródliska, które zasilają w wodę rosnący u podstawy zbocza las olsowy. Rośnie tu 7 gatunków roślin chronionych : kruszczyk, pierwiosnka wyniosła, kopytnik pospolity, kruszyna zwyczajna, kalina kolorowa i konwalia majowa. Występują tu 34 gatunki mchów. Ponadto gnieżdżą się tutaj ptaki zagrożone w całej Europie : dzięcioł czarny, dzięcioł średni oraz ortolan. Występują również siniak, myszołów, puszczyk oraz grzywacz.


Użytki ekologiczne

1. „Torfowisko w okolicach Miłkowic” (gmina Miłkowice)

2. „Torfowisko Szczytniki” (gmina Kunice)


Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

1. „Złoty Las” – pomiędzy Legnickim polem, a Mikołajowicami

2. „Łąki Książęce” – pomiędzy Lubieniem, a Strachowicami

3. „Dolina Uszewicy” – lasy i łąki pocięte wąwozami na wschód od Czarnkowa

4. „Mokradła Gniewomierskie” – na zachód od Gniewomierza

5. „Wysoczyzna Taczalińska” - lasy i pastwiska na północ od Taczalina

6. „Dębowa Dolina Koiszkówki” – lasy, łąki, pastwiska i stawy rybne położone we wsi Koiszków


Na terenie Gmin Kunice, Legnickie Pole, Ruja i Mikowice znajduje się łącznie 80 pomników przyrody.