AKTUALNOŚCI RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO LSR i LGD NABORY WNIOSKÓW o PRZYZNANIE POMOCY MATERIAŁY DLA WNIOSKODAWCÓW PROW 2007-2013 O NAS
POWSTANIE STOWARZYSZENIA
NASZA MISJA
STATUT
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
ORGANY STOWARZYSZENIA
WAŻNE NUMERY
WAŻNE LICZBY
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i MERYTORYCZNE z DZIAŁALNOŚCI
O PODEJŚCIU LEADER
O WARUNKACH UDZIAŁU
ODNOWA I ROZWÓJ WSI
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
MAŁE PROJEKTY
FINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA LGD
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU
ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI
Cele ogólne i szczegółowe oraz przedsięwzięcia LSR
Kryteria wyboru operacji przez LGD
Lokalne Kryteria Wyboru
Ankiety monitorujące z realizacji działań PROW
KONKURSY GRANTOWE OGŁOSZENIA
AGROTURYSTYKA
NOCLEGI
GASTRONOMIA
APTEKI
SKLEPY
BANKI i BANKOMATY
USŁUGI
IMPREZY
ATRAKCJE TURYSTYCZNE
PRODUKTY LOKALNE
Kategoria główna
Sprzedam
KATALOG PRODUKTÓW LOKALNYCH OBSZAR TURYSTYKA
HISTORIA OBSZARU LGD
POZNAJ OKOLICE - filmy o LGD
MAPKA WALORÓW TURYSTYCZNYCH
ZABYTKI
WALORY PRZYRODNICZE
JEZIORA
SPORT I REKREACJA
BAZA NOCLEGOWA
GASTRONOMIA
KALENDARZ IMPREZ
NAJBLIŻSZE IMPREZY
IMPREZY GOKIS'ÓW
GALERIA KONTAKT
DANE KONTAKTOWE
LOKALIZACJA I DOJAZD
LINKI
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
  • Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 166, poz. 1125),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 129, poz. 867),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 85, poz. 519),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442).

 

  • Zakres pomocy - m.in:

- usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;

- usługi dla ludności;

- sprzedaż hurtowa lub detaliczna;

- rzemiosło lub rękodzielnictwo;

- roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne;

- usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;

- usługi transportowe;

- usługi komunalne;

- przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;

- magazynowanie lub przechowywanie towarów;

- wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy;

- rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.

Pełen wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia „Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc”.

 

  • Ogólne zasady finansowania:

- pomoc ma formę zwrotu maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji,

- maksymalna wysokość udzielonej pomocy jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym w okresie realizacji programu (2009-2015) nie może przekroczyć 100 000 zł,

- płatności: refundacja poniesionych kosztów etapowo lub za cały projekt.

 

  • Beneficjent:

O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika,

1) który:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia i nie ukończył 60 roku życia,

c) ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:

- gminy wiejskiej lub

- gminy-miejsko wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub

- gminy miejskiej, wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

d) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych,

e) nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej

w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego dalej "Programem",

f) jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres

co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

g) nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej,

2) jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych.