AKTUALNOŚCI RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO LSR i LGD NABORY WNIOSKÓW o PRZYZNANIE POMOCY MATERIAŁY DLA WNIOSKODAWCÓW O NAS
POWSTANIE STOWARZYSZENIA
NASZA MISJA
STATUT
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
ORGANY STOWARZYSZENIA
WAŻNE NUMERY
WAŻNE LICZBY
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i MERYTORYCZNE z DZIAŁALNOŚCI
O PODEJŚCIU LEADER
O WARUNKACH UDZIAŁU
ODNOWA I ROZWÓJ WSI
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
MAŁE PROJEKTY
FINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA LGD
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU
ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI
Cele ogólne i szczegółowe oraz przedsięwzięcia LSR
Kryteria wyboru operacji przez LGD
Lokalne Kryteria Wyboru
Ankiety monitorujące z realizacji działań PROW
KONKURSY GRANTOWE OGŁOSZENIA
AGROTURYSTYKA
NOCLEGI
GASTRONOMIA
APTEKI
SKLEPY
BANKI i BANKOMATY
USŁUGI
IMPREZY
ATRAKCJE TURYSTYCZNE
PRODUKTY LOKALNE
Kategoria główna
Sprzedam
KATALOG PRODUKTÓW LOKALNYCH OBSZAR TURYSTYKA
HISTORIA OBSZARU LGD
POZNAJ OKOLICE - filmy o LGD
MAPKA WALORÓW TURYSTYCZNYCH
ZABYTKI
WALORY PRZYRODNICZE
JEZIORA
SPORT I REKREACJA
BAZA NOCLEGOWA
GASTRONOMIA
KALENDARZ IMPREZ
NAJBLIŻSZE IMPREZY
IMPREZY GOKIS'ÓW
GALERIA KONTAKT
DANE KONTAKTOWE
LOKALIZACJA I DOJAZD
LINKI
O WARUNKACH UDZIAŁU

O WARUNKACH UDZIAŁU W DZIAŁANIACH LEADER

Leader skierowany jest do obszarów wiejskich spójnych terytorialnie zamieszkałych przez 10-150 tyś mieszkańców. W Programie Leader mogą ubiegać się o dofinansowanie:

  • nowoutworzone Lokalne Grupy Działania, które powinny przybrać formę stowarzyszenia zgodnie z artykułem 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • dotychczasowe Lokalne Grupy Działania, które zakwalifikowały się do inicjatyw Leader II lub Leader + nie zmieniając swojej formy prawnej.

Każda LGD powinna opracować program wspólnych działań w formie dokumentu - Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która powinna opisywać takie obszary tematyczne jak: poprawa jakości życia na wsi, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, aktywizowanie mieszkańców i budowanie kapitału społecznego, wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych w rozwoju lokalnym.

Wdrożeniu LSR będą służyły środki Unii Europejskiej kierowane w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz aktywność mieszkańców i partnerów zaangażowanych w LGD.

Od jesieni 2009 roku mieszkańcy oraz instytucje z obszaru LGD będą mogli ubiegać się o pomoc finansową (dofinansowanie) w zakresie następujących działań (dalej zwanych operacjami):

  • Odnowa i rozwój wsi,
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
  • Małe projekty.

Beneficjentami tej pomocy mogą być (w zależności od operacji) rolnicy, przedsiębiorcy (zainteresowani inwestowaniem w turystykę, produkty lokalne, zainteresowani zachowaniem dziedzictwa obszaru), samorządy terytorialne i jednostki im podległe, organizacje pozarządowe, organizacje kościelne, związki wyznaniowe, mieszkańcy i członkowie Stowarzyszenia LGD. Szczegółowe informacje: O ZAKRESIE OPERACJI DZIAŁAŃ LEADER

Informacje o terminie i miejscu naboru wniosków o dofinansowanie na poszczególne operacje oraz o zasadach ubiegania się o pomoc i o ważnych dokumentach konkursowych będą pojawiały się na stronach internetowych LGD i urzędów gmin, na tablicach ogłoszeń w siedzibie LGD oraz w urzędach gmin, a także w siedzibach członków/partnerów LGD.

Zainteresowani składaniem wniosków mogą uzyskać więcej informacji na ten temat w Biurze Stowarzyszenia (Jaśkowice Legnickie 49, 59-216 Kunice, tel./fax 076 85 75 097, e-mail: biuro.pit@wp.pl).

 

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW DO LGD

Wnioski powinny być zgodne z Lokalna Strategią Rozwoju. Termin naboru będzie ogłaszała Lokalna Grupa Działania. Wnioski do finansowania będzie wybierała Rada LGD.