AKTUALNOŚCI RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO LSR i LGD NABORY WNIOSKÓW o PRZYZNANIE POMOCY MATERIAŁY DLA WNIOSKODAWCÓW O NAS
POWSTANIE STOWARZYSZENIA
NASZA MISJA
STATUT
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
ORGANY STOWARZYSZENIA
WAŻNE NUMERY
WAŻNE LICZBY
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i MERYTORYCZNE z DZIAŁALNOŚCI
O PODEJŚCIU LEADER
O WARUNKACH UDZIAŁU
ODNOWA I ROZWÓJ WSI
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
MAŁE PROJEKTY
FINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA LGD
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU
ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI
Cele ogólne i szczegółowe oraz przedsięwzięcia LSR
Kryteria wyboru operacji przez LGD
Lokalne Kryteria Wyboru
Ankiety monitorujące z realizacji działań PROW
KONKURSY GRANTOWE OGŁOSZENIA
AGROTURYSTYKA
NOCLEGI
GASTRONOMIA
APTEKI
SKLEPY
BANKI i BANKOMATY
USŁUGI
IMPREZY
ATRAKCJE TURYSTYCZNE
PRODUKTY LOKALNE
Kategoria główna
Sprzedam
KATALOG PRODUKTÓW LOKALNYCH OBSZAR TURYSTYKA
HISTORIA OBSZARU LGD
POZNAJ OKOLICE - filmy o LGD
MAPKA WALORÓW TURYSTYCZNYCH
ZABYTKI
WALORY PRZYRODNICZE
JEZIORA
SPORT I REKREACJA
BAZA NOCLEGOWA
GASTRONOMIA
KALENDARZ IMPREZ
NAJBLIŻSZE IMPREZY
IMPREZY GOKIS'ÓW
GALERIA KONTAKT
DANE KONTAKTOWE
LOKALIZACJA I DOJAZD
LINKI
MAŁE PROJEKTY
  • Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 0, poz. 302),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 158, poz. 1067),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 71, poz. 613),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 138, poz. 868).

 

  • Zakres pomocy:

- podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:

      - udostępnienie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,

      - organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy,

      - organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,

      - zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich;

- rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez:

      - promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnej trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,

      - promocje lokalnej przedsiębiorczości,

      - remont połączony z modernizacją lub wyposażeniem istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów, pełniących ich funkcje, oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów;

- rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez:

      - utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,

      - budowę, odbudowe, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej;

- promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

- promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:

      - odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencja zabytków, z wyłączeniem budynków mieszkalnych,

      - remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcję,

      - kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

      - prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR, innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

      - promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego,

      - urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym przez budowę, odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół nich;

- inicjowanie powstania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej „produktami lub usługami lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez:

      - udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,

      - promocję produktów lub usług lokalnych,

      - uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości, innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

      - budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży lub usług lokalnych,

      - budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,

      - badanie rynku produktów lub usług lokalnych – z wyłączeniem działalności rolniczej;

- wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym z wyłączeniem działalności rolniczej.

 

  • Ogólne zasady finansowania:

- wysokość na operacje z zakresu „małych projektów” wynosić będzie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 25 000 zł,

- całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4 500 zł oraz wyższy, niż 100 t000 zł w okresie realizacji programu (2009-2015).

 

  • Beneficjent:

1) osoba fizyczna, która jest:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) zamieszkała na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, zwaną dalej LSR lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze,

2)osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, lub utworzonym na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacjom albo stowarzyszeniom, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.