AKTUALNOŚCI RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO LSR i LGD NABORY WNIOSKÓW o PRZYZNANIE POMOCY MATERIAŁY DLA WNIOSKODAWCÓW O NAS
POWSTANIE STOWARZYSZENIA
NASZA MISJA
STATUT
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
ORGANY STOWARZYSZENIA
WAŻNE NUMERY
WAŻNE LICZBY
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i MERYTORYCZNE z DZIAŁALNOŚCI
O PODEJŚCIU LEADER
O WARUNKACH UDZIAŁU
ODNOWA I ROZWÓJ WSI
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
MAŁE PROJEKTY
FINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA LGD
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU
ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI
Cele ogólne i szczegółowe oraz przedsięwzięcia LSR
Kryteria wyboru operacji przez LGD
Lokalne Kryteria Wyboru
Ankiety monitorujące z realizacji działań PROW
KONKURSY GRANTOWE OGŁOSZENIA
AGROTURYSTYKA
NOCLEGI
GASTRONOMIA
APTEKI
SKLEPY
BANKI i BANKOMATY
USŁUGI
IMPREZY
ATRAKCJE TURYSTYCZNE
PRODUKTY LOKALNE
Kategoria główna
Sprzedam
KATALOG PRODUKTÓW LOKALNYCH OBSZAR TURYSTYKA
HISTORIA OBSZARU LGD
POZNAJ OKOLICE - filmy o LGD
MAPKA WALORÓW TURYSTYCZNYCH
ZABYTKI
WALORY PRZYRODNICZE
JEZIORA
SPORT I REKREACJA
BAZA NOCLEGOWA
GASTRONOMIA
KALENDARZ IMPREZ
NAJBLIŻSZE IMPREZY
IMPREZY GOKIS'ÓW
GALERIA KONTAKT
DANE KONTAKTOWE
LOKALIZACJA I DOJAZD
LINKI
KRYTERIA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD


I. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju:

1. Procedura oceny zgodności operacji z LSR polega na dokonaniu oceny zgodności celów i zakresu operacji z celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami zapisanymi w LSR.

2. Ocena zgodności z LSR jest dokonywana indywidualnie przez członków Rady (na podstawie instrukcji) poprzez wypełnienie imiennej karty oceny zgodności.

3. W karcie oceny zgodności projektu z LSR, członkowie Rady odpowiadają na pytania:

    1) czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?

    2) czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?

    3) czy realizacja projektu jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR?

4. Uznanie operacji za zgodną z LSR skutkuje przekazaniem operacji do dalszej oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

5. Operacja, która nie zostanie uznana za zgodną z LSR nie podlega dalszej ocenie Rady.

6. Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z:

    1) co najmniej jednym celem ogólnym,

    2) co najmniej jednym celem szczegółowym,

    3) co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.

7. Do dalszej oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zostaną przekazane operacje uznane przez Radę za zgodne z LSR - zgodnie z Regulaminem Rady.

8. Załącznikiem do niniejszej procedury jest karta oceny zgodności operacji z LSR – załącznik nr 9 do LSR.


II. Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru:

1. Procedura oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru polega na dokonaniu oceny operacji zakwalifikowanych wcześniej, jako zgodnych z LSR, na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji.

1. Zasadniczym celem tej procedury jest wybór operacji, które w największym stopniu mogą realizować założenia LSR.

2. Ocena dokonywana jest indywidualnie przez członków Rady na imiennych kartach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Miejsce operacji na liście rankingowej określa średnia arytmetyczna wszystkich indywidualnych ocen.

3. Do dofinansowania kwalifikowane będą wnioski, które otrzymają co najmniej:

  • 5 pkt. – w przypadku „Małych projektów”,
  • 3 pkt. – w przypadku „Odnowy i rozwoju wsi”,
  • 3 pkt. – w przypadku „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”,
  • 4 pkt. – w przypadku „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”.