AKTUALNOŚCI RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO LSR i LGD NABORY WNIOSKÓW o PRZYZNANIE POMOCY MATERIAŁY DLA WNIOSKODAWCÓW O NAS
POWSTANIE STOWARZYSZENIA
NASZA MISJA
STATUT
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
ORGANY STOWARZYSZENIA
WAŻNE NUMERY
WAŻNE LICZBY
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i MERYTORYCZNE z DZIAŁALNOŚCI
O PODEJŚCIU LEADER
O WARUNKACH UDZIAŁU
ODNOWA I ROZWÓJ WSI
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
MAŁE PROJEKTY
FINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA LGD
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU
ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI
Cele ogólne i szczegółowe oraz przedsięwzięcia LSR
Kryteria wyboru operacji przez LGD
Lokalne Kryteria Wyboru
Ankiety monitorujące z realizacji działań PROW
KONKURSY GRANTOWE OGŁOSZENIA
AGROTURYSTYKA
NOCLEGI
GASTRONOMIA
APTEKI
SKLEPY
BANKI i BANKOMATY
USŁUGI
IMPREZY
ATRAKCJE TURYSTYCZNE
PRODUKTY LOKALNE
Kategoria główna
Sprzedam
KATALOG PRODUKTÓW LOKALNYCH OBSZAR TURYSTYKA
HISTORIA OBSZARU LGD
POZNAJ OKOLICE - filmy o LGD
MAPKA WALORÓW TURYSTYCZNYCH
ZABYTKI
WALORY PRZYRODNICZE
JEZIORA
SPORT I REKREACJA
BAZA NOCLEGOWA
GASTRONOMIA
KALENDARZ IMPREZ
NAJBLIŻSZE IMPREZY
IMPREZY GOKIS'ÓW
GALERIA KONTAKT
DANE KONTAKTOWE
LOKALIZACJA I DOJAZD
LINKI
KONKURSY GRANTOWE


Konkurs MSZ: "Wolontariat polska pomoc 2011"

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs „Wolontariat polska pomoc 2011”. Celem zadania jest wybór i dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie przez organizacje pozarządowe na realizację działań wolontariackich. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 14 kwietnia 2011, do godz. 15.00.

Więcej informacji >>>

 

 

Dyplom z Marzeń

Uwaga, pozarządowe organizacje lokalne i grupy nieformalne. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza szóstą edycję konkursu pod hasłem "Dyplom z Marzeń" o udział w Programie Stypendiów Pomostowych. Do konkursu zaproszone są tylko te organizacje, które chcą uczestniczyć w Programie, a dotąd nie brały w nim udziału. Zgłoszenia do 22 kwietnia.

Więcej informacji >>>

 

 

Konkurs: wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku do udziału w konkursie ofert na najlepsze projekty z obszaru: wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Zadania mają być realizowane od 15 czerwca do 30 października 2011 r. Oferty przyjmowane są do 14 kwietnia 2011 r. Na realizację zadania przeznaczono 300 tys. zł.

Więcej informacji >>>

 

 

Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych MSZ - "Priorytety komunikacyjne 2011"

Do 26 kwietnia 2011 organizacje pozarządowe mogą składać wnioski w otwartym konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Priorytety komunikacyjne 2011".

Więcej informacji >>>

 

 

Wsparcie wkładów własnych organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011. Oferty będą rozpatrywane w sposób ciągły, do wyczerpania środków finansowych w niniejszym konkursie w terminie: od 15 marca 2011 do 30 września 2011.

Cel konkursu:

1. Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów regionalnych podejmowanych na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku.

2. W ramach realizacji zadania wspierane będą projekty, na które oferenci pozyskali lub pozyskają środki finansowe ze źródeł zewnętrznych w 2011 roku.

3. Rozpatrywane będą tylko oferty będące dotacją na wkład własny oferentów (zgodnego z wymogami określonymi przez zewnętrzną instytucję grantodawczą), którzy realizują lub realizować będą projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych, a służące realizacji zadań publicznych województwa dolnośląskiego.

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 22 marca 2011 r., kończy nie później niż 31 grudnia 2011 r.

 

Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia zadania oraz zakończenie zadania.

Miejscem realizacji zadań będzie województwo dolnośląskie.

 

Oferty wraz z dokumentami (w jednym egzemplarzu) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Spraw Społecznych

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

pok. 409, IV piętro (sekretariat);

poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00

 

Oferty będą rozpatrywane w sposób ciągły, do wyczerpania środków finansowych w niniejszym konkursie w terminie: od 15 marca 2011 r. do 30 września 2011 r.

 

Informacje o terminach posiedzeń Komisji Konkursowych będą dostępne na stronie www.wwzop.dolnyslask.pl (nie rzadziej niż raz w miesiącu).

 

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

 

Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

tel.: 71 - 770 41 88, pok. 401.

 

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego