AKTUALNOŚCI RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO LSR i LGD NABORY WNIOSKÓW o PRZYZNANIE POMOCY MATERIAŁY DLA WNIOSKODAWCÓW O NAS
POWSTANIE STOWARZYSZENIA
NASZA MISJA
STATUT
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
ORGANY STOWARZYSZENIA
WAŻNE NUMERY
WAŻNE LICZBY
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i MERYTORYCZNE z DZIAŁALNOŚCI
O PODEJŚCIU LEADER
O WARUNKACH UDZIAŁU
ODNOWA I ROZWÓJ WSI
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
MAŁE PROJEKTY
FINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA LGD
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU
ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI
Cele ogólne i szczegółowe oraz przedsięwzięcia LSR
Kryteria wyboru operacji przez LGD
Lokalne Kryteria Wyboru
Ankiety monitorujące z realizacji działań PROW
KONKURSY GRANTOWE OGŁOSZENIA
AGROTURYSTYKA
NOCLEGI
GASTRONOMIA
APTEKI
SKLEPY
BANKI i BANKOMATY
USŁUGI
IMPREZY
ATRAKCJE TURYSTYCZNE
PRODUKTY LOKALNE
Kategoria główna
Sprzedam
KATALOG PRODUKTÓW LOKALNYCH OBSZAR TURYSTYKA
HISTORIA OBSZARU LGD
POZNAJ OKOLICE - filmy o LGD
MAPKA WALORÓW TURYSTYCZNYCH
ZABYTKI
WALORY PRZYRODNICZE
JEZIORA
SPORT I REKREACJA
BAZA NOCLEGOWA
GASTRONOMIA
KALENDARZ IMPREZ
NAJBLIŻSZE IMPREZY
IMPREZY GOKIS'ÓW
GALERIA KONTAKT
DANE KONTAKTOWE
LOKALIZACJA I DOJAZD
LINKI
CELE OGóLNE I SZCZEGółOWE ORAZ PRZEDSIęWZIęCIA LSR

 

CEL OGÓLNY nr 1 Wykorzystanie walorów przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych
w aktywizacji regionu
cel szczegółowy nr 1.1 Rozwój potencjału turystycznego LGD
cel szczegółowy nr 1.2 Wzrost wytwórczości produktów lokalnych
ce szczegółowy nr 1.3 Zachowanie i promocja dziedzictwa
przyrodniczo–kulturowego wsi
PRZEDSIĘWZIĘCIE nr I Wzorcowy produkt turystyczny
otoczenia miasta
 
CEL OGÓLNY nr 2 Rozwój mikroprzedsiębiorczości
i różnicowanie w kierunku nierolniczym
cel szczegółowy nr 2.1 Dodatkowe dochody dla gospodarstw rolnych
cel szczegółowy nr 2.2 Rozwój mikroprzedsiębiorczości wiejskiej
PRZEDSIĘWZIĘCIE nr II Wieś aktywna gospodarczo
 
CEL OGÓLNY nr 3 Wyrównanie szans rozwojowych
między wsią i miastem
cel szczegółowy nr 3.1 Integracja i aktywizacja społeczności LGD
cel szczegółowy nr 3.2 Współpraca i konsolidacja regionalna
cel szczegółowy nr 3.3 Poprawa wizerunku miejscowości
PRZEDSIEWZIĘCIE nr III Wieś bliska – wieś zadbana

 


o PRZEDSIĘZWIĘCIU nr I:

Współpraca 4 gmin w ramach LGD ma umożliwić przygotowanie kompleksowych produktów turystycznych otoczenia miasta, które przyciągną legniczan a dla miejscowych staną się polem do aktywności gospodarczej i dodatkowych dochodów dla gospodarstw rolnych. Szansą mogą być usługi zagospodarowujące czas wolny, które odpowiednio opakowane dotrą do odbiorów i zaproszą do wypoczynku. Bardzo istotne jest zachowanie wyjątkowych walorów przyrodniczych kulturowych obszarów, miejsc, zabytków poprzez ich inwentaryzację, odpowiednie zagospodarowanie, promocję i edukowanie mieszkańców o wartościach tego obszaru.


o PRZEDSIEWZIĘCIU nr II:

Obszar 4 gmin niegdyś typowo rolniczych zmienia swój charakter. Przede wszystkim obserwuje się zjawisko powolnego odchodzenia od rolnictwa, mieszkańcy poszukują dodatkowych źródeł dochodów poprzez zatrudnienie w przedsiębiorstwach Legnicy czy też regionu, prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek w handlu, różnego typu usługach, drobnej wytwórczości. Dlatego też istotne jest wskazywanie mieszkańcom tego obszaru na możliwości wzrostu czy zmiany kwalifikacji w celu lepszego wkomponowania się w zapotrzebowanie rynku pracy oraz zachęcanie do podejmowania własnej działalności gospodarczej.


o PRZESIĘWZIECIU nr III:

Obszar LGD charakteryzuje się niskim potencjałem społecznym i sektora pozarządowego. Przeważają organizacje małe działające na terenie jednej lub kilku miejscowości typu Ochotnicze Straże Pożarne, Ludowe Zespoły i Kluby Sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich, otrzymujące niewielkie dotacje na swoje działania ze strony Urzędów Gmin. Gminy tego obszaru podjęły decyzje o współpracy w zakresie budowania kapitału społecznego na obszarze LGD. Jest to ważna inicjatywa zarówno ze względu na dostępne środki PROW jak i POKL na lata 2009 – 2015. Założono realizację wspólnych szkoleń, ale również tworzenie projektów wiodących dla LGD, czy wymianę doświadczeń. Bardzo istotne będzie promowanie LGD wśród mieszkańców szczególnie zakresu działań, ogłaszanych konkursów.