AKTUALNOŚCI RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO LSR i LGD NABORY WNIOSKÓW o PRZYZNANIE POMOCY MATERIAŁY DLA WNIOSKODAWCÓW O NAS
POWSTANIE STOWARZYSZENIA
NASZA MISJA
STATUT
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
ORGANY STOWARZYSZENIA
WAŻNE NUMERY
WAŻNE LICZBY
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i MERYTORYCZNE z DZIAŁALNOŚCI
O PODEJŚCIU LEADER
O WARUNKACH UDZIAŁU
ODNOWA I ROZWÓJ WSI
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
MAŁE PROJEKTY
FINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA LGD
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU
ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI
Cele ogólne i szczegółowe oraz przedsięwzięcia LSR
Kryteria wyboru operacji przez LGD
Lokalne Kryteria Wyboru
Ankiety monitorujące z realizacji działań PROW
KONKURSY GRANTOWE OGŁOSZENIA
AGROTURYSTYKA
NOCLEGI
GASTRONOMIA
APTEKI
SKLEPY
BANKI i BANKOMATY
USŁUGI
IMPREZY
ATRAKCJE TURYSTYCZNE
PRODUKTY LOKALNE
Kategoria główna
Sprzedam
KATALOG PRODUKTÓW LOKALNYCH OBSZAR TURYSTYKA
HISTORIA OBSZARU LGD
POZNAJ OKOLICE - filmy o LGD
MAPKA WALORÓW TURYSTYCZNYCH
ZABYTKI
WALORY PRZYRODNICZE
JEZIORA
SPORT I REKREACJA
BAZA NOCLEGOWA
GASTRONOMIA
KALENDARZ IMPREZ
NAJBLIŻSZE IMPREZY
IMPREZY GOKIS'ÓW
GALERIA KONTAKT
DANE KONTAKTOWE
LOKALIZACJA I DOJAZD
LINKI
ANKIETY MONITORUJąCE Z REALIZACJI DZIAłAń PROW


Ankiety monitorujące realizację Lokalnej Strategii Rozwoju składane przez wnioskodawców do Lokalnej Grupy Działania:


UWAGA: Ankiety składane do LGD wypełnia się na wezwanie LGD.


Ankiety monitorujące składane przez wnioskodawców do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:


UWAGA: W przypadku MAŁYCH PROJEKTÓW wypełniony formularz ankiety monitorującej należy złożyć do siedziby samorządu województwa, z którym została zawarta umowa przyznania pomocy, w terminie:

- dla osób fizycznych - pomiędzy 1 stycznia i 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej.

Przykład:

Data otrzymania ostatecznej płatności – 15 marca 2009 r.

Termin złożenia ankiety monitorującej – od 1 stycznia 2011 r. do 31 stycznia 2011 r.

- dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: najpóźniej do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została ostateczna płatność.

Przykład 1:

Data otrzymania ostatecznej płatności – 15 marca 2009 r.

Koniec roku obrotowego – 30 czerwca 2009 r.

Termin złożenia ankiety monitorującej – najpóźniej po 30 dniach roboczych licząc od 30 czerwca 2010 r.

Przykład 2:

Data otrzymania ostatecznej płatności – 30 sierpnia 2009 r.

Koniec roku obrotowego – 30 czerwca 2010 r.

Termin złożenia ankiety monitorującej – najpóźniej po 30 dniach roboczych licząc od 30 czerwca 2011 r.

 

UWAGA: W przypadku ODNOWY I ROZWOJU WSI wypełniony formularz ankiety monitorującej należy składać do siedziby samorządu województwa, z którym została zawarta umowa przyznania pomocy.

Ankiety obejmują 5 kolejnych lat kalendarzowych następujących po roku otrzymania ostatniej płatności. Każda kolejna ankieta jest składana w terminie 31 dni po zakończeniu danego roku sprawozdawczego.

Przykład:

Data otrzymania ostatecznej płatności – 15.03.2011 r.

Terminy złożenia ankiet monitorujących:

1) za rok 2012 – do dnia 31.01.2013 r.

2) za rok 2013 – do dnia 31.01.2014 r.

3) za rok 2014 – do dnia 31.01.2015 r.

4) za rok 2015 – do dnia 31.01.2016 r.

5) za rok 2016 – do dnia 31.01.2017 r.